ВНИМАНИЕ: Документите за записване

Теми и въпроси свързани с кандидатстване в ТУ-София

Moderators: N'Gogo, Глобални Модератори

User avatar
Lilinceto
Posts: 4
Joined: 28 Jul 2008, 12:34

ВНИМАНИЕ: Документите за записване

Post by Lilinceto » 28 Jul 2008, 12:38

Здравейте.Някой знае ли какви точно документи трябва да се подадат за приемане?Трябва ли удостоверение от личен лекар?

User avatar
Милен
Posts: 168
Joined: 24 Jul 2008, 18:02
Skype: fanat_ot_gorata
Contact:

Post by Милен » 28 Jul 2008, 12:41

От справочника:
1. Диплома-оригинал
2. Три снимки с формат като за лична карта
3. Документи за записване на нови студенти - явно от там се взимат
4. Лична карта
5. Квитанция за внесена такса (там ония 275 лева)

User avatar
Lilinceto
Posts: 4
Joined: 28 Jul 2008, 12:34

Post by Lilinceto » 28 Jul 2008, 12:44

Мерси. :D Явно не искат нищо от лекари за сега. :wink:

User avatar
WorldMaster
Posts: 7
Joined: 21 Jul 2008, 21:16

Post by WorldMaster » 28 Jul 2008, 12:51

а в коя банка трябва се внесат парите за таксата ?

User avatar
Lilinceto
Posts: 4
Joined: 28 Jul 2008, 12:34

Post by Lilinceto » 28 Jul 2008, 12:54

не се внасят в банка,а в Дирекция "Финанси" бл.1 ет.3

User avatar
Lilinceto
Posts: 4
Joined: 28 Jul 2008, 12:34

Post by Lilinceto » 28 Jul 2008, 12:55

като гледам няма оставена сметка.

User avatar
Yordan Yordanov
Администратор
Posts: 525
Joined: 18 Jul 2004, 23:28
Skype: sezalski
Location: София - Запад
Contact:

Post by Yordan Yordanov » 28 Jul 2008, 12:57

Сметката на ТУ е в БНБ. Ходи внасяй там ако искаш. :D Първите такси се внасят в брой, после който искаш може да плаща и през Epay и B-Pay.

nikolavp
Posts: 6
Joined: 22 Apr 2008, 18:10

Post by nikolavp » 28 Jul 2008, 12:59

Knopper wrote:Сметката на ТУ е в БНБ. Ходи внасяй там ако искаш. :D Първите такси се внасят в брой, после който искаш може да плаща и през Epay и B-Pay.
Би ли сложил темата като важна, защото съм сигурен, че сега ще завалят подобни на тази, а второто мнение обяснява какво да се носи доста добре :)
You cannot have a baby in one month by getting nine women pregnant. Some things just take time.

User avatar
clamp
Posts: 4
Joined: 10 Aug 2008, 23:31
Location: София
Contact:

Post by clamp » 10 Aug 2008, 23:33

100% ли не трябва медицинско ?!?! защото в други университети искат !? трябва ми отговор от човек който се е записал вече

dRo0py
Posts: 5
Joined: 26 Apr 2008, 12:25
Location: [София][Шумен][Пловдив]
Contact:

Post by dRo0py » 11 Aug 2008, 00:59

clamp wrote:100% ли не трябва медицинско ?!?! защото в други университети искат !? трябва ми отговор от човек който се е записал вече
Бе като ти се казва на 100000 места, че не трябва .. как по друг начин да ти се каже, че НЕ :!:

noodle
Posts: 14
Joined: 09 Dec 2007, 12:02
Location: +3592

Post by noodle » 11 Aug 2008, 09:55

clamp wrote:100% ëè íå òðÿáâà ìåäèöèíñêî ?!?! çàùîòî â äðóãè óíèâåðñèòåòè èñêàò !? òðÿáâà ìè îòãîâîð îò ÷îâåê êîéòî ñå å çàïèñàë âå÷å
Ìåäèöèíñêî çà çàïèñâàíå ÍÅ òè èñêàò. Àç íå êàíäèäàòñâàõ çà îáùåæèòèå è ñúîòâåòíî íå ñúì ïîäàâàë äîêóìåíòè çà íåãî, òà òàì àêî âå÷å ñëó÷àéíî ïîòðÿáâà íåùî - íå çíàì. Íî íàäàëè - ïî-ãîðå ùÿõà äà ãî ñïîìåíàò â òåìàòà, à è ùåøå äà å íàïèñàíî â ïðàâèëíèêà, êîéòî ïðèåìàì, ÷å ñè ÷åë/÷åëà ;)
Daydreaming...

IAM

Post by IAM » 11 Aug 2008, 10:06

НЕМАМ НЕРВИ! МЕДИЦИНСКОТО ТРЯБВА ЧАК ПРИ ДОМАКИНКАТА И ТО ДА ЗНАЯТ ДАЛИ НЕ СИ БОЛЕН/А ОТ СИФИЛИС ИЛИ ДРУГИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ!
Между другото сифилиса се пзнава ако ти е паднал носа или ухо :lol:

User avatar
MorningEnergy
Posts: 94
Joined: 25 Jan 2008, 00:03
Location: София -запад

Post by MorningEnergy » 13 Apr 2009, 22:17

Lilinceto wrote:Мерси. :D Явно не искат нищо от лекари за сега. :wink:
Спокойно, до лекари се орипа чак след първи курс.
До предимно псигхиатри :roll:
Завършил магистър ЕЕЕО -The end of the game..

tsuki114
Posts: 2
Joined: 16 Apr 2009, 21:14

Post by tsuki114 » 26 May 2009, 17:03

Вече час се ровя, за да проверя кога са сроковете за кандидатстване в ТУ-София...Пише, че първия етап от класирането излиза на 27юли и че приемането на документи и такси за кандидатстване е от 22 юни до 8юли...Това е за редовния изпит нали, няма как да е за кандидатстването(редовния е на 13юли по математика)...Някой може ли да помогне, защото малко се обърках кога точно е срока за подаване на документи за кандидатстване, май никъде не го пише или започва веднага след обявяването на резултатите, което е на 20юли.

ZeroX
Posts: 4
Joined: 09 Sep 2008, 15:24
Location: ФЕТТ Поток 7 гр.41, курс 3

Post by ZeroX » 26 May 2009, 17:08

tsuki114 wrote:Вече час се ровя, за да проверя кога са сроковете за кандидатстване в ТУ-София...Пише, че първия етап от класирането излиза на 27юли и че приемането на документи и такси за кандидатстване е от 22 юни до 8юли...Това е за редовния изпит нали, няма как да е за кандидатстването(редовния е на 13юли по математика)...Някой може ли да помогне, защото малко се обърках кога точно е срока за подаване на документи за кандидатстване, май никъде не го пише или започва веднага след обявяването на резултатите, което е на 20юли.
Миналата година заедно с документите за редовните изпити се подаваха и документи за кандидатстване. Сигурно и тая ще е така.

Post Reply