Прехвърляне от друг университет

В този форум се обсъждат: информация за предлаганите в ТУ специалности, преместване от една специалност в друга, преместване между факултети на ТУ, декани на факултетите, факултетни съвети

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
liderar
Posts: 1
Joined: 28 Aug 2012, 15:56

Прехвърляне от друг университет

Post by liderar » 28 Aug 2012, 16:06

Въпроса ми е следния - студент съм 2ра година в УАСГ, но съм разочарован от отношението на преподавателите и администрацията и бих искал да се прехвърля да уча при вас специалност като: "Компютърни системи и технологии". Желанието ми се обуславя и на факта, че вече 5 години хобито ми се превърна в работа - сфера е поддръжката на компютърни системи, сървъри и мрежи.

- Възможно ли е да се прехвърля такава специалност?
- Какво ми е необходимо за кандидатстване?

С уважение и поздрави

User avatar
Dedo Mrak
Posts: 136
Joined: 08 May 2005, 14:25
Location: дето живея
Contact:

Re: Прехвърляне от друг университет

Post by Dedo Mrak » 29 Aug 2012, 16:41

мдаа - навремето потока беше наобратно - от МЕИ към ВИАС.
Сега като им секнаха далаверите на строителите и хората побягнаха от високо ерудирания строителен институт.
А с какво пренебрежение се отнасяха към нас - "ония машинкаджии от МЕИ" ....
Айде сега - лапайте....(със леко злорадство :-D :-D )
И не - трябва да си платиш за да влезеш в КСТ, драги... и то ако разреши декана .
Иначе си хитър - в най-желаната специалност искаш да се набуташ.
Успех..
:-D :-D :-D .
Ддипломиран инженер...

TU_student
Posts: 3
Joined: 13 Jul 2014, 11:20

Re: Прехвърляне от друг университет

Post by TU_student » 13 Jul 2014, 11:24

РАЗДЕЛ 3
Прехвърляне на студенти от една специалност в друга
в ТУ – София, от друго висше училище в ТУ – София и обратно
Чл. 22. Прехвърляне на студенти се допуска, ако в приемащата спе-
циалност има незаети (свободни) места по държавна поръчка. Това ог-
раничение не се отнася за курсове и специалности с платено обучение,
ако студентът се прехвърля платено обучение в приемащата специал-
ност.
Чл. 23. Прехвърлянето на студенти от една специалност в друга, от
един факултет в друг, от друго висше училище в ТУ – София и обратно
се извършва след края на текущата учебна година и преди началото на
следващата учебна година.
Чл. 24. Не се допуска прехвърляне на студенти с неприключен ус-
пешно предходен курс.
Чл. 25. Студентите, желаещи да се прехвърлят, подават молба до
ректора най- късно до началото на учебната година.
Чл. 26. Прехвърлянето на студенти в рамките на ТУ – София се из-
вършва:
– с решение на декана (директора на колежа), ако е в рамките на
един факултет (колеж), независимо от формата на обучение;
– с решение на ректора и със съгласието на двамата декани (дирек-
тори на колежи) и с приложени проектозаповед по образец и академична
справка, които са подготвени от декана на факултета (директора на ко-
лежа), в който се обучава студентът до прехвърлянето му.
Чл. 27. Прехвърлянето на студенти от други висши училища в ТУ –
София и обратно се разрешава от ректора със съгласието на декана
(директора на колежа), където се извършва обучението по съответната
специалност. Проектозаповедта се подготвя от приемащия факултет
след представяне на академична справка и документ за платени такси.
Чл. 28. Деканът (директорът на колежа) утвърждава индивидуален
учебен план на студента, който се прехвърля, само за полагане на при-
равнителните изпити в течение на не повече от два семестъра. Броят на
приравнителните изпити (вкл. Т.О.) не може да бъде по-голям от 5. При-
равнителните изпити от индивидуалния учебен план се заплащат про-
порционално на утвърдената такса за обучение.
Чл. 29. Заемането на свободните места в дадена специалност става с
приоритет за студентите, прехвърлящи се в рамките на ТУ – София.5
РАЗДЕЛ 4
Обучение на студентите от ТУ – София по втора специалност
и в допълнителни курсове
Чл. 30. Студентите от ТУ – София могат да се обучават по втора спе-
циалност от списъка на специалностите, по които се извършва прием на
студенти в ТУ.
Чл. 31. Обучението по втора специалност се провежда едновременно
с това по основната специалност. Видът на обучение (редовно или за-
дочно) се определя от приемащия факултет (колеж).То може да започне
най-рано след успешно завършен първи курс и най-късно след успешно
завършен втори курс на основната специалност, така че студентът да
може да се запише във втори или трети курс на втората специалност с
не повече от 5 приравнителни изпита, включително текуща оценка (ТО).
Чл. 32. При отписване от основната специалност (с изключение при
завършването й) студентът се отписва задължително и от втората спе-
циалност. Заповедта за отписване от основната специалност се изпра-
ща до факултета (колежа), в който студентът се обучава по втора спе-
циалност. След завършване на основната специалност студентът губи
правото си на общежитие, стипендия и осигуровки.
Чл. 33. При прекъсване на обучението по основната специалност
студентът задължително прекъсва и по втората специалност. Заповедта
за прекъсване по основната специалност се изпраща до факултета (ко-
лежа), в който студентът се обучава по втора специалност.
Чл. 34. На успешно завършилите обучението си по втора специал-
ност, при условие че са се дипломирали по основната специалност, се
издава съответната диплома за висше образование.
Чл. 35. Обучението по втора специалност се извършва по индивиду-
ален учебен план. Той се разработва и утвърждава във факултета (ко-
лежа), в който се провежда обучението, съгласувано с факултета (коле-
жа), в който се обучава студентът по основната специалност.
Чл. 36. Учебното съдържание за обучение по втора специалност се
определя на базата на действащ в ТУ – София учебен план за съответ-
ната специалност, като изпитите, положени от студента, в основната му
специалност се признават по установения ред. По останалите учебни
дисциплини студентът изпълнява всички предвидени задължения по
учебния план за втората специалност – лекции, семинарни и лаборатор-
ни упражнения, КП, КР и др.
Чл. 37. Условията за постъпване във втора специалност се определят
от приемащия факултет (колеж). Основен критерий за това е успехът от
следването по основната специалност, който не може да бъде по-нисък
от мн. добър (4.50).
Чл. 38. (1) Обучението по втора специалност е платено и е възможно
при наличие на образователен капацитет.
(2) Ректорът определя индивидуална такса за платеното обучение по 6
втората специалност, която не може да бъде по-малка от определената
такса за обучение по държавна поръчка, приета от Министерския съвет
за съответното професионално направление.
Чл. 39. Молби за обучение по втора специалност се подават в прие-
мащия факултет (колеж), който извършва класирането и приемането на
студентите.
Чл. 40. За всяка учебна година записването по втора специалност се
извършва с приложено уверение от факултета, в който студентът се
обучава по основната специалност.
Чл. 41. (1) Обучението в допълнителни курсове за придобиване на
допълнителна квалификация се провежда едновременно с това по ос-
новната специалност.
(2) На успешно завършилите обучението за придобиване на допълни-
телна квалификация се издава съответен документ (удостоверение или
свидетелство за професионална квалификация).
(3) Заплащането на таксите за придобиване на допълнителна квали-
фикация се извършва според типа на обучение.
(4) Обучението за придобиване на допълнителна квалификация се
осъществява от факултетите (департаментите, колежите) на ТУ – Со-
фия или Центъра за развитие и квалификация.

Post Reply