ТехноСтарт - Спечели финансиране до 20 000лв

Конференции, семинари, презентации и други организирани мероприятия

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
GReeN_HuM@N
Posts: 7
Joined: 21 Jan 2014, 13:13

ТехноСтарт - Спечели финансиране до 20 000лв

Post by GReeN_HuM@N » 03 Jul 2014, 13:22

Министерство на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“.

Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

Ако си студент или докторант или си завършил през 2013 или 2014г. имаш възможност да кандидатстваш с иновативна бизнес идея и да получиш финансиране до 20 000лв.

Кандидатите могат да подават бизнес идеи в следните области според Класификацията на икономическите дейности 2008г.(КИД-2008)

  • Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“
    Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”, само кодове от раздели J58– “Издателска дейност”, J61 “Далекосъобщения”, J62 “Дейности в областта на информационните технологии”, J63 “Информационни услуги”.
    Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойнадейност“.


Бизнес плановете ще се оценяват по 2 критерия - жизнесбособност на бизнес плана(45т.) и иновативност на бизнес идеята(55т.). Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа:

  • Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и подадената документация.
    Експертна оценка от външни оценители на бизнес плана.
    Интервю с Одобрените кандидати от Оценяващ комитет.


За да бъде допуснат до интервю, Кандидатът трябва да е получил минимум 50 точки от експертната оценка на своя бизнес план.

Краен срок за подаване на документите: 15.09.2014 г.

Правилата на конкурса и формуляри за участие, както и как да кандидатствате може да намерите на : http://www.mi.government.bg/bg/themes/p ... 0-442.html

За най-актуална информация ни следвайте в социалните мрежи:

Facebook

LinkedIn

Google+


За въпроси и допълнителна информация:

tehnostart@mee.government.bg

GReeN_HuM@N
Posts: 7
Joined: 21 Jan 2014, 13:13

Re: ТехноСтарт - Спечели финансиране до 20 000лв

Post by GReeN_HuM@N » 25 Jul 2014, 11:43

Тъй като интересът към TechnoStart се оказа изключително висок и получаваме адски много въпроси, от екипа обобщихме 10те най-често задавани въпроса и техните отговори.

№1 - ВЛИЗА ЛИ МОЯТА ИДЕЯ В ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ?

Тъй като екипът няма как да е запознат в детайли с идеята Ви, то Вие може да прецените най-добре дали тя попада в някоя от допустимите дейности. В КИД 2008 има подробно разписано какво съдържа всяка дейност, уверете се че сте разгледали преди да питате. Ето и допустимите дейности по раздели:

Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“ (стр.116-210 от КИД-2008), с изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага;
Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - само кодове на икономическа дейност от:
- раздел J58 - “Издателска дейност” (стр.262-264 от КИД-2008);
- раздел J61 - “Далекосъобщения””(стр.268-270 от КИД-2008);;
- раздел J62 -“Дейности в областта на информационните технологии”(стр.270-271 от КИД-2008);
- раздел J63 - “Информационни услуги” (стр.271-273 от КИД-2008).
Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на икономическа дейност от:
-раздел М72 - „Научноизследователска и развойна дейност ”
(стр.287-288 от КИД-2008).


№2 - МОГА ЛИ ДА КАНДИТАТСТВАМ, АКО ИМАМ РЕГИСТРИРАНА ФИРМА?

Не. Ако имате регистрирана фирма, то единствения начин да сте допустим кандидат е да я заличите или да я прехвърлите на не свързано лице.

№3 - МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА КАТО ЕКИП?

Не. Кандидатства се като физическо лице и при одобрение трябва да се регистрира ЕТ или ЕООД.

№4 - ДОПУСТИМИ ЛИ СА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД?

Не.

№5 - МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВИДИМ/ЧУЕМ И ДА СИ ПОГОВОРИМ ЗА ПРОЕКТА?

Не. Тъй като получаваме твърде много запитвания, не е възможно да отделим толкова време. Въпреки това сме готови да отговорим на всичките Ви въпроси, както тук така и на мейл tehnostart@mee.government.bg

№6 - ЗАВЪРШИЛ СЪМ ПРЕЗ 2013г., МОГА ЛИ ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Да.

№7- ЗАВЪРШИЛ СЪМ ПРЕДИ 2013 г., МОГА ЛИ ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Не.

№8 - ЗАВЪРШИЛ СЪМ ДОКТОРСКА СТЕПЕН/ДОКТОРАНТ СЪМ В ЧУЖБИНА, МОГА ЛИ ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Не. Единствено са допустими докторанти, които следват или са завършили в България.

№9 - КАКВИ СА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ?

Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ и собственото финансово участие в размер на 10% от безвъзмездната помощ, са следните:
1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч.:
- придобиване на компютри и хардуер;
- придобиване на стопански инвентар;
- придобиване на оборудване, машини и съоръжения;
- придобиване на други ДМА.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч.:
- придобиване на програмни продукти (софтуер);
- регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски марки, полезен модел или промишлен дизайн и други подобни права и активи.
3. Разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения (офис), необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 15% от общия размер за финансиране.
4. Разходи за първоначално закупуване на материали и консумативи, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана – еднократно при стартиране на дейността, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
5. Разходи за услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, в т.ч:
- създаване и разработване на иновативния продукт, услуга или процес;
- създаване или финализиране на опитен образец или части от него;
- разработване и разпространение на промоционални материали за иновативния продукт, услуга или процес;
- изработване на интернет страница, хостинг;
- счетоводни услуги.
6. Разходи за консултантски услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
7. Разходи за банкови такси, свързани с банковата сметка по проекта.
8. Данък добавена стойност на горепосочените дейности, само в случаите на бенефициери, които нямат регистрация по ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.


№10 - МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРЕПОРЪЧАТЕ КОНСУЛТАНТ, КОЙТО ДА РАЗРАБОТИ БИЗНЕС ПЛАНА?

Не. Екипът на проекта няма право да насочва кандидатите към консултанти или какъвто и да е било вид услуги.

User avatar
knights
Posts: 10
Joined: 07 Sep 2010, 19:36

Re: ТехноСтарт - Спечели финансиране до 20 000лв

Post by knights » 10 Apr 2018, 19:47

Здравейте, ще има ли скоро пак подобно финансиране или знаете ли здруги подобни проекти, за които може да се кандидатства?

Post Reply